top of page

ติดต่อหลักสูตร

Thanks for submitting!

Address:

คณะวิทยพัฒน์ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาคาร 7 ชั้น 12 
126 / 1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

FAQ

FAQ

 • วิธีการสมัครเรียนปริญญาตรีออนไลน์
  วิธีสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารทั่วไป เข้าภาคต้น ปีการศึกษา2565 http://reg.utcc.ac.th/registrar/appbioentryconfigregis.asp?avs1005732623=1 1. เลือกนักศึกษาไทย 2. กรอกข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้น 3. เลือกแถบเมนูด้านซ้าย"สมัครเข้าศึกษาต่อ" 4. เลือก ปริญญาตรี (อิเล็กทรอนิกส์ทางไกล) 5. กรอกข้อมูล ให้ครบถ้วน 6. กดถัดไป 7. เลือก ปริญญาตรี (อิเล็กทรอนิกส์ทางไกล) 8. ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 9. เลือกตะกร้า ที่หน้าสาขาวิชา หากสมัครบริหารธุรกิจเลือก "การจัดการออนไลน์" หากสมัครคณะบัญชีเลือก "บัญชี" 10. กดยืนยันการสมัคร 11. พิมพ์ใบสมัคร 12. ชำระค่าสมัคร 500 บาท
 • เอกสารการสมัคร ปริญญาตรีออนไลน์
  เอกสารสมัครเรียนประกอบไปด้วย 👉 สำเนาหลักฐานการศึกษา (ปพ.1 ปพ.1:4 ใบ รบ.) จำนวน 2 ฉบับ 👉 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 👉 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 👉 รูปถ่าย (1นิ้ว หรือ 2 นิ้ว) จำนวน 1 รูป 👉 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ -สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ 📌📌หมายเหตุ เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ 📭ส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์หรือสามารถมาส่งได้ด้วยตนเองที่ “คณะวิทยพัฒน์ อาคาร 7 ชั้น 12 ห้อง EXTENSION SCHOOL 126/1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (หลักสูตร MBA Online) ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง 10400 ☎ โทร 02-697-6450
 • รูปแบบการเรียนเป็นอย่างไร
  การเรียนของหลักสูตรจะเป็นการเรียนผ่านระบบออนไลน์ นักศึกษาเข้าเรียนเวลาไหนก็ได้ แต่การบ้านที่อาจารย์มอบหมายต้องส่งทันเวลา วุฒิที่ได้ "บริหารธุรกิจบัณฑิต" "บัญชีบัณฑิต" (เหมือนภาคปกติไม่ระบุว่าเป็นออนไลน์) ✅ เรียน 40 วิชา รวม 120 หน่วยกิต ✅ คณะบริหารธุรกิจเรียน 9 ภาคการศึกษา ระยะเวลาเรียนประมาณ 3 ปี ✅ คณะบัญชีเรียน 8 ภาคการศึกษา ระยะเวลาเรียนประมาณ 4 ปี ✅ เรียนเทอมละ 6 วิชา ✅ เรียนผ่าน Online Platform ✅ เรียนรู้เนื้อหา ทฤษฎี และกรณีศึกษา ✅ เรียนเวลาไหนก็ได้ วางแผนได้ด้วยตัวเอง ✅ ทำงาน การบ้าน ผ่าน Online ✅ เรียนผ่านสื่อ ที่เป็นวีดีโอ mp3 และ ebook ✅ ปรึกษาอาจารย์ผู้สอนได้ตลอดเวลา ✅ ทีมงาน Support การใช้งานระบบต่างๆ ✅ ทุกเทอมก่อนสอบ มีบรรยายสรุปก่อนสอบ ที่มหาวิทยาลัย เทอมละ1ครั้ง (ไม่บังคับ) ✅ สอบ Final เข้ามาสอบที่มหาวิทยาลัยเทอมละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1-3 วัน ✅ ทุกการนัดหมาย เเละวันสอบ จะตรงกับวัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ หรือ เสาร์ อาทิตย์ จันทร์
 • ต้องมาที่มหาวิทยาลัยหรือไม่
  นักศึกษาจะมามหาวิทยาลัยช่วงติดและช่วงสอบ ซึ่งการติวและการสอบหลักสูตรจะจัดให้เทอมละ 1 ครั้ง หากไม่สามารถมาติวที่มหาวิทยาลัยได้ สามารถติวออนไลน์ หรือดูย้อนหลังได้ แต่การสอบบังคับว่าต้องมามหาวิทยาลัยเท่านั้น
 • สิทธิของนักศึกษาออนไลน์เหมือนกับภาคปกติหรือไม่
  นักศึกษาออนไลน์มีสิทธิการใช้งานส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัย เช่น การยืมหนังสือ การใช้งานห้องต่าง ๆ เหมือนกับนักศึกษาภาคปกติ
bottom of page